Szpital Powiatowy
w Bia³ogardzie

ul. Chopina 29
78-200 Bia³ogard
Sekretariat
tel.: +48 (94) 311 37 02
fax.: +48 (94) 311 37 24
910-659-2238
(518) 917-0659
Rejestracja Centrum Rehabilitacji
Tel. (94) 311 37 00
rejestracja-centrum@szpitalbialogard.pl

Misja Szpitala Powiatowego w Bia³ogardzie

"Leczymy i pielêgnujemy
wszystkich pacjentów
podnosz±c jako¶æ us³ug
i dostosowuj±c siê
do potrzeb spo³eczeñstwa"

KOMUNIKAT - Og³oszenie o rekrutacji

Sekretarka medyczna tutaj.

KOMUNIKAT - Wynajem/Dzier¿awa Spalarni

Wiêcej informacji tutaj.

 

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT - Rejestracja do Centrum Rehabilitacji

Uwaga! Zmieni³y siê godziny udzielania informacji o rejestracji. Aktualne dostêpne s± tutaj

 

KOMUNIKAT - Nowy Gabinet Nocnej i ¦wi±tecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Informujemy, i¿ z dniem 01.03.2011 zosta³ utworzony nowy Gabinet Nocnej i ¦wi±tecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wiêcej informacji dostêpne 5308616014

 

KOMUNIKAT - DZIA£ KSIÊGOWO¦CI

Pismo o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Bia³ogardzie zaprasza do z³o¿enia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki za okres 12 miesiêcy koñcz±cy siê na dzieñ 31.12.2012r.

Do pobrania: Badanie Sprawozdania Finansowego 2012.doc
8122615866

 

Og³oszenie

Rozpoczynamy dzia³alno¶æ pracowni diagnostyki wysi³kowego nietrzymania moczu u kobiet.

Badania wykonuje i interpretuje specjalista o¶rodka klinicznego w Szczecinie - na profesjonalnym sprzêcie.
BADANIA NIEODP£ATNE - NFZ

DIAGNOSTYKA NIETRZYMANIA MOCZU

Szpital Powiatowy w Bia³ogardzie ul. Szpitalna 7

Rjestracja telefoniczna
tel. 533 377 313

INFORMACJA DLA PACJENTEK

Informujemy kobiety o mo¿liwo¶ci diagnostyki problemów zwi±zanych z nietrzymaniem moczu - dolegliwo¶ci czêstych lecz nie zawsze ujawnionych w rozmowie z ginekologiem.
Obecnie mo¿na tê dolegliwo¶æ skutecznie leczyæ po odpowiedniej diagnostyce, która jest dostêpna.

DIAGNOSTYKA - zadzwoñ!!!
tel. 533 377 313

 

Aktualne

 

Szpital

Szpital Powiatowy w Bia³ogardzie jest samodzielnym publicznym zak³adem opieki zdrowotnej, który ¶wiadczy us³ugi dla mieszkañców miasta, powiatu a tak¿e dla ca³ego regionu koszaliñskiego.

Podstawowym kierunkiem dzia³añ Szpitala jest udzielanie ¶wiadczeñ zdrowotnych s³u¿±cych zachowaniu, przywracaniu i ratowaniu zdrowia. ¦wiadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa zamkniêtego i pomocy dora¼nej udzielane s± codziennie przez ca³± dobê.

W strukturze Szpitala mamy placówki o¶wiatowo - wychowawcze w których pracuj± wykwalifikowane pielêgniarki.

Przy Szpitalu funkcjonuje szko³a rodzenia. Ma ona na celu przygotowaæ kobiety do porodu. W programie zajêæ znajduje siê przebieg ci±¿y, porodu i po³ogu z uwzglêdnieniem karmienia naturalnego. Przygotowuje ona do porodu rodzinnego, ¶wiadomego i aktywnego. Daje nowe spojrzenie na "sztukê rodzenia" i walkê z towarzysz±cym porodowi bólem.

We wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala k³adzie siê du¿y nacisk na profilaktykê i promocjê zdrowia.

Historia

Bia³ogard w 1945 r. posiada³ dwa szpitale. Jeden wojskowy najwiêkszy w okrêgu, ukoñczony w 1938 roku liczy³ 800 ³ó¿ek, drugi ³ó¿kowy zbudowany w 1935 roku dla ludno¶ci cywilnej, prowadzony przez zakon Diakonistek. Szpital rozpocz±³ swoj± dzia³alno¶æ w czerwcu 1945 r. Nie by³ zniszczony przez dzia³ania wojenne. Jak na owe czasy by³ dobrze wyposa¿ony i zorganizowany. W roku 1955 powsta³a apteka szpitalna, a raczej sk³ad apteczny i mie¶ci³a siê w ma³ym pokoiku przy oddziale dzieciêcym.